حضور در نمایشگاه بهاره 93 تبریز

گروه صنایع غذایی تدارک با حضور در نمایشگاه بهاره 93 تبریز میزبان مصرف کنندگان محترم می باشد. 
زمان: 14 الی 21 اسفند ماه 1392
مکان: نمایشگاه بین المللی تبریز 
بازگشت