دریافت گواهینامه های بین المللی

گروه صنایع غذایی تدارک جهت پیشبرد اهداف کیفی، کسب رضایت مصرف کننده و دستیابی به بازارهای خارج از کشور موفق به اجرا و استقرار سیستم های بین المللی ISO9001 ، ISO22000 و HACCP گردید.
گواهینامه های فوق در تاریخ 17/6/1392از طرف شرکت SGS سوئیس مورد تائید قرار گرفت. 
بازگشت