بازدید دانشجویان صنایع غذایی دانشگاه سراسری تبریز

با همکاری دفتر صنعت و دانشگاه دانشجویان صنایع غذایی دانشگاه سراسری تبریز ازمحل کارخانه بازدید نمودند. دانشجویان در بازدید از خطوط تولید و واحد کنترل کیفیت در نشستی با مسئولین شرکت با فعالیت های واحد از نزدیک آشنا شدند.
 
 
بازگشت